Skip to main content
 

Privacy

Deze website, verloskundigenpraktijkmaastricht.nl wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk Maastricht. Deze website maakt geen gebruik van cookies. In dit privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Verloskundigenpraktijk Maastricht is gevestigd te Maastricht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 14117559 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 043-3478700. Ook kun je contact opnemen per e-mail.

Verwerking van persoonsgegevens

Verloskundigenpraktijk Maastricht verleent verloskundige zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Om goede zorg te kunnen leveren wordt een dossier aangemaakt waarin zowel administratieve als medische gegevens  worden vastgelegd.

Je kunt hierbij denken aan naam, geboortedatum en adres, maar ook de medische voorgeschiedenis, het verloop van je zwangerschap, bevalling en kraambed. Je gegevens worden bij ons verwerkt binnen een beveiligde omgeving (Orfeus).  De enige die toegang hebben tot deze gegevens, zijn de verloskundigen en eventuele stagiaires en waarneemsters zolang ze in de praktijk werkzaam zijn. Dit is nodig om de juiste zorg te kunnen leveren. Wij zijn wettelijk verplicht jouw gegevens 15 jaar te bewaren.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om en verstrekken wij nooit gegevens aan derden zonder jouw toestemming. Als je de eerste keer bij ons op controle komt, vragen wij je toestemming voor:

 1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in jouw patiëntendossier,
 2. het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden (zoals zorgverzekeraars) in het kader van de verwerking van declaraties,
 3. het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden, te weten:
 • Praeventis: gegevens van bloedonderzoek worden vastgelegd in dit landelijk registratiesysteem. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Praeventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen. Wij worden dan gewaarschuwd.  Alleen de persoon die voor de kwaliteit van jouw behandeling de gegevens moet controleren heeft toegang tot jouw gegevens. Het RIVM is verantwoordelijk voor Praeventis en voor de veiligheid van jouw gegevens. Meer informatie: www.rivm.nl
 • Peridos: dit is een landelijke databank waarin zorgverleners in het kader van de screening op Down- Edwards- en Patau- syndroom en de 20 weken echo gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de counseling en screening te optimaliseren. Het systeem voldoet aan strenge privacy eisen. Kijk voor meer informatie op: www.peridos.nl
 • Perined:  in deze landelijke registratie worden de gegevens van de verschillende zorgverleners in het hele perinatale traject verzameld met als doel de kwaliteit van perinatale zorgverlening te vergroten en verbeteren. Conform de plicht tot gegevensverzameling opgelegd door Zorginstituut Nederland (ZiN). Meer informatie: www.perined.nl
 1. het delen van jouw persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is voor het leveren van goede zorg. Te weten:
 • Huisarts: deze laten we weten dat je bij ons onder zorg bent.  Na de bevalling stellen we de huisarts op de hoogte van het verloop van de zwangerschap en bevalling.
 • Gynaecoloog: indien een consult of overdracht noodzakelijk is, ontvangt de gynaecoloog het volledige zwangerschapsdossier van ons.
 • Kraamzorg: tijdens de kraamtijd wisselen we gegevens uit met de kraamzorg.
 • Consultatiebureau: stellen we op de hoogte van het verloop van de zwangerschap en geboorte en de relevante medische gegevens.
 1. het ophangen van je geboortekaartje op de praktijk. Je zorgt er zelf voor dat je NAW gegevens op het kaartje onherkenbaar zijn indien je niet wilt dat deze zichtbaar zijn voor andere bezoekers van de praktijk.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de verloskundigenpraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Jou privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om de verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om de verloskundigenpraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 10 september 2018.